Agata Zbylut i Iwona Demko

"WHIP"

Do zrealizowania projektu WHIP (skrót od angielskiego „women who are hot, intelligent and in their prime) w Bacalarte zostały zaproszone przez kuratorka Ines R. Artola dwie artystki Agata Zbylut i Iwona Demko, które doskonale się wpisują w tę kategorię. Obie z rocznika ’74, z doświadczeniem akademickim i ponad dwudziestoletnim stażem artystycznym, dużej mierze wykorzystanym na badanie i pogłębianie kwestii feministycznych. Pomimo tego, że artystki pracują niezależnie ich twórczość jestze sobą często porównywana i zestawiana. Łączy je wnikliwa feministyczna perspektywa, która poddaje w wątpliwość zarówno sposoby zwyczajowego funkcjonowania kobiet w sferze prywatnej, która obarcza je nadmiernie pracą nieodpłatną i kontroluje ich wizualność, jak i to jak funkcjonująw sferze zawodowej jako profesorki i artystki.
Na WHIP złożą się nowe prace, nad którymi pracują obie artystki niezależnie.
Projekt Agaty Zbylut rozpoczyna się od ponad 40 letniego futraz nutrii niegdyś należącego do jej Babci Marysi. Posłuży ono do wykonania zdjęć i obiektów, w które zostaną włączone te elementy samiczkowego ciała, które zostały usunięte zarówno z futra jaki są usuwane z przestrzeni publicznej – czyli sutków. Projekt upomina się równieżo ciała, które zostały poświęcone na przygotowanie futra. Dziesiątki nutrii, pomimo tego, że uważamy je za dosyć obrzydliwe zwierzęta musiały umrzeć, aby stworzyć obiekt, który służył Marii najczęściej do niedzielnych wyjść do kościoła,
Prace przygotowane przez Iwonę Demko uszyte z tkaniny obiekty, przygotowane specjalnie na wystawę, to symboliczne przedstawienia wulwy, połączone z tekstami zaczerpniętymi z książki Agnieszki Szpili “Heksy”, która odwołuje się do nowego porządku świata, gdzie kobiety odzyskują swoją siłę poprzez zwrócenie się w kierunku tzw. mądrości ciała.
Na wystawie zostaną pokazane także inne, wcześniejsze prace związane z tematem.
For the project WHIP (an acronym for “women who are hot, intelligent and in their prime”) in Bacalarte, the curator Ines R. Artola invited two artists, Agata Zbylut and Iwona Demko, who perfectly fit into this category. Both born in ’74, with academic experience and over twenty years as artists, much of which has been used to explore and deepen feminist issues. Although the artists work independently, their work is often compared and contrasted. They share an insightful feminist perspectives that question both the ways in which women habitually function in the private sphere, which overburdens them with unpaid work and controls their visuality as well as how they function professionally as professors and artists.
WHIP will consist of new works on which both artists are working independently.
Agata Zbylut’s project begins with an over 40-year-old nutria fur coat that once belonged to her grandmother Marysia. It will be used to make photographs and objects to incorporate certain elements of the female body that have been removed both from the fur and from the public space namely the nipples. The project also rebukes the bodies that have been sacrificed to prepare the fur. Dozens of nutria, despite the fact that we consider them to be quite disgusting animals, had to die in order to create an object which served Marysia, most often for her Sunday outings to church.
Works prepared by Iwona Demko, sewn from fabric objects, prepared especially for the exhibition, are symbolic representations of vulva, combined with texts taken from Agnieszka Szpila’s book “Heksy”, which refers to the new world order where women regain their strength by turning to the so-called wisdom of the body.
Other related earlier works will be shown in the exhibition.

Opening speeches and exhibition tour of “WHIP”

Video of the art exhibition opening

 Plakat wystawt

Iwona Demko

Clitoris Wielkiej Bogini, 2011, obiekt, 12x23x15 cm, fot. Iwona Demko

Agata Zbylut,

The power of love, 2019, diasec, 80×60 cm

Iwona Demko

Clitoris Wielkiej Bogini, 2011, obiekt, 12x23x15 cm, fot. Iwona Demko

Iwona Demko

Clitoris Wielkiej Bogini, 2011, obiekt, 12x23x15 cm, fot. Iwona Demko

Iwona Demko

Clitoris Wielkiej Bogini, 2011, obiekt, 12x23x15 cm, fot. Iwona Demko

Agata Zbylut

MILF, 2022
fotografia, odbitka barytowa oprawiona w drewniane ramy
wysokość 55 cm, szerokość 44 cm
edycja 1/5 + 2 AP

 

Agata Zbylut

MILF, 2022
wysokość 55 cm, szerokość 44 cm
fotografia, odbitka barytowa oprawiona w drewniane ramy
edycja 1/5 + 2 AP

 

Agata Zbylut

MILF, 2022
wysokość 55 cm, szerokość 44 cm
fotografia, odbitka barytowa oprawiona w drewniane ramy
edycja 1/5 + 2 AP

 

Iwona Demko

Na Początku była szczelina, zatem nie Bóg Ojcjiec, a Matka Bogini,
technika: płótno malarskie, aksamit, akryl, nici
wymiary: 65×90 cm
rok 2022

 

Iwona Demko

Na Początku była szczelina, zatem nie Bóg Ojcjiec, a Matka Bogini,
technika: płótno malarskie, aksamit, akryl, nici
wymiary: 65×90 cm
rok 2022

 

Iwona Demko, Clitoris Wielkiej Bogini, 2011, obiekt, 12x23x15 cm, fot. Iwona Demko

¨whip¨