bacalarte

centrum kultury

Justyna Adamczyk

Don´t forget to remember me

do 10.11.2020

Don’t Forget to Remember Me.

Justyna Adamczyk

Przypuszczam, że mogę dotknąć kresu jedynie w powtórzeniu,, w tym sensie, że nigdy nie jestem pewien, iż ów kres osiągnąłem, i nigdy pewien nie będę.

 Georges Bataille

Proces twórczy Justyny Adamczyk staje się dla nas intuicyjnie wyczuwalny, gdy przyglądamy się jej dziełom z bliska, powoli. Linia po linii, kształt po kształcie, odkrywamy pracę miniaturzysty, szczegółową, delikatną, niestrudzoną. To proces wewnętrzny, przy którym tysiące małych gestów koniuszków jej palców kształtują lub kreślą każdą linię na papierze czy na płótnie. Powtarzane kreski i kształty, obserwowane z dokładnością co do milimetra, budzą się do życia, posiadają własny charakter i wygląd, wszystkie różniące  się nieznacznie, jedyne. Wydaje się jakby powracające gesty przeprowadzały introspekcję, czasem bolesną i głęboką, w której artystka staje twarzą w twarz ze swoim własnym ja. Wspomnienia, sytuacje, przeżycia, które wchodzą w duszę kruchą, ale niezgłębioną i skrupulatną jak miliony organizmów, zakrzywień, zgięć, przez nieskończone pory i zakamarki, i tryskają z jej rąk w minimalnych kształtach, które jako efekt końcowy tworzą imponujące kompozycje.

Możemy sobie wyobrazić donkiszotowską pracę, którą artystka podejmuje cierpliwie i uważnie, za każdym razem, gdy konfrontuje się z płotnem, papierem, lub z bryłą masy plastycznej, przy próbie rekonstrukcji procesu każdego z dzieł, które tu widzimy. To pewnego rodzaju horror vacui, który nie mówi o barokowości lub o samych pozorach, lecz przeistacza się w formy przenikające w duszę tysiącami gestów. Wygląda jakby organiczne kształty budziły się do życia dzięki czerwonej patynie, poruszają się, skręcają, zwijają przed nami. To kształty, które pociągają nas aż do paroksyzmu. To piękno polegające na surowej i odpychającej poezji, jak sama istota ludzka.

Rysunki, portrety za welonem milionów cienkich linii kryją to, co nas identyfikuje: twarz. Ukrywając, być może, wspomnienia. Grzebiąc je. To dzieła stworzone przez artystkę, by zapomnieć, które jednak oddziałują na nas w odwrotny sposób. Don´t Forget to Remember Me, to przepowiednia, gdyż rzeczywiście niemożliwe jest nie zapamiętać artystki, nie zapamiętać takiej sztuki: tak unikalnej, osobistej, tak delikatnej a zarazem poruszającej.

………………………………………………………………………………………………………..

Ta wystawa otwiera nowy cykl w Galerii Bacalarte, poświęcony kobietom artystkom i tematom poruszanym przez kobiety. To dla nas zaszczyt gościć Justynę Adamczyk jako pierwszą z nich. To artystka nie tylko wyjątkowa i utalentowana, ale także szczodra i urzekająca. Jest to zatem dla nas zaszczyt i zarazem przyjemność, że możemy ją gościć w naszej galerii i cieszyć się jej zaufaniem.

Inés R. Artola

Kuratorka

(Tłumaczyła: Agnieszka Korol)

Don’t Forget to Remember Me.

Justyna Adamczyk

La poesía dio simplemente un giro: escapé por ella del mundo del discurso, que para mí se había convertido en el mundo natural, entré con ella en una especie de tumba donde la infinitud de lo posible nacía de la muerte del mundo lógico.

 Georges Bataille

El proceso de creación de Justyna Adamczyk podemos intuirlo al contemplar su obra desde cerca, pausadamente. Línea a línea, forma a forma, descubrimos un quehacer miniaturesco, detallado, delicado, incansable. Un proceso interior con miles de pequeños gestos en la punta de sus dedos moldeando o trazando cada una de las líneas sobre papel o lienzo. Una repetición de trazos y formas que, observadas milimétricamente, cobran vida, tienen su carácter y apariencia, cada una levemente distinta, única. Gestos recurrentes que parecen realizar una introspección, a veces dolorosa y profunda, en la que la artista se enfrenta con su propio yo. Recuerdos, situaciones, vivencias que en un alma frágil pero inagotable y escrupulosa, entran como millones de organismos, de curvaturas, de retorcimientos, por infinitos poros y recovecos, y brotan de sus manos en formas mínimas que crean imponentes composiciones en su resultado final.

La labor quijotesca que emprende la artista cada vez que se enfrenta a un lienzo, un papel, o a un bloque de masilla para moldear paciente y concienzudamente, podemos imaginarla al tratar de reconstruir el proceso de cada una de las piezas que vemos aquí. Una suerte de horror vacui que no habla de barroquismos ni meras apariencias, sino que se torna en formas que penetran en el alma por miles de gestos. Moldeados orgánicos que parecen cobrar vida con la pátina roja, que se mueven, retuercen, se enroscan ante nosotros. Formas que nos atraen hasta llegar al paroxismo. Una belleza consistente en una poesía cruda y abyecta, como el propio ser humano.

Dibujos, retratos velados con millones de finas hileras, ocultando aquello que nos identifica: el rostro. Ocultando, tal vez, el recuerdo. Sepultándolo. Creaciones que la artista crea para olvidar , pero que en nosotros provocan el efecto contrario. Don´t Forget to Remember Me, es una profecía, pues efectivamente, es imposible no recordar a una artista, a un arte así: tan único, tan personal, tan delicado como sobrecogedor.

………………………………………………………………………………………………………..

Con esta exposición iniciamos un nuevo ciclo en la Galería Bacalarte dedicado a mujeres creadoras y a temáticas femeninas. Es un honor para nosotros contar con Justyna Adamczyk como la primera. Una artista no solo muy singular y talentosa, sino además enormemente generosa y encantadora. Es, por tanto, un honor, pero también un placer contar con ella y con su confianza aquí en nuestro espacio.

.Inés R. Artola

Kuratorka

(Tłumaczyła: Agnieszka Korol)

Justyna Adamczyk

Justyna Adamczyk

Absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pieknych im. E. Gepperda na kierunku Malarstwo w 2007 roku. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w 2005 I 2006 roku). W 2018 r. Jej obrazy zostały zakupione do kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku. W 2016 roku otrzymała wyróżnienie w Galerii Kolonia Artystów, a w 2007 roku otrzymała wyróżnienie w Galerii Sztuki Miejskiej w Łodzi. Wzięła udział w wielu wystawach i konkursach w kraju i za granica. Jej prace zostały wyróżnione w ramach konkursów takich jak: 9. Konkurs Gepperta (2009, BWA Awangarda Wrocław, “Promocje” XVII Konkurs Młodych Artystów (2007 Legnica) Mieszka i pracuje w Warszawie.

 

1981, Opoczno

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Breslavia en 2007, especialidad de Pintura. Becada por el Ministerio de Cultura en los años 2005 y 2006. Su obra se encuentra en diferentes colecciones públicas y privadas, destacando la adquisición del Museo Nacional de Gdanks. En 2016 fue premiada por la Galería de la Colonia de Artistas y en 2007 por la Galeria Miejska de Lodz. Ha participado en Polonia y en el extranjero en numerosas exposiciones individuales y colectivas. Su obra ha sido premiada, entre otros por: el Concurso Geppert (2009, BWA Awangarda de Breslavia) o el Concurso “Promocje” de Jóvenes Artistas (2007). Vive y trabaja en Varsovia.

Justyna Adamczyk

Close Menu
error: Content is protected !!