bacalarte

"Na granicy Żywiołów

Joanna Stasiak

Od 09.05.2024 do 01.06.2024

Joanna Stasiak

Hanna Strychalska

         Na obrazach powstających od 2018 roku, Stasiak łączy wspaniałe okazy ryb z pejzażem, który z jednej strony przypomina nam Południe Europy, z drugiej – egzotyczny krajobraz Japonii. Malarka przetwarza i zaciera granice między nimi (…).

          Widzimy dalekie, wręcz topograficzne ujęcia pejzażu i fragmenty nadmorskich miast, często umiejscowionych na tle skalistych wzgórz. Skubizowana architektura jest organiczną częścią tego krajobrazu, wydaje się dawna, a jednocześnie współczesna, staje się więc uniwersalna. Niekiedy przypomina tę, znaną z płócien XV – wiecznych włoskich mistrzów. Kompleksy budynków ciasno oblegają wzniesienie lub malowniczo zawisają na wzgórzu. Położone nad  brzegiem morza, czy w fantazyjnym łuku zatoki. Można je interpretować jako wydobyte z tego właśnie krajobrazu i to prawie w tym samym czasie, co jego inne formy, takie jak woda i góry, objęte przestrzenią nieba. Weduty zbudowane są z szerokiej gamy niebieskości, zieleni, ziemistych i brunatnych brązów i tonowanych szarości. Wzmocnione granatami, chabrami, ciemnymi fioletami i butelkową zielenią. Przyciągają spojrzenie ciekawymi akcentami szmaragdu, ugru, żółcieni i pomarańczu oraz piaskowej bieli. Wielość kadrów łączy malarski efekt nasączenia słoną wilgocią, przez którą przenikają szerokie smugi i błyski światła. Patrzymy na widok bezludny, zastygły i nostalgiczny. Obserwowany w pochmurny dzień, albo w porze narastającego łagodnie zmierzchu, z ostatnimi, mocnymi śladami barwy. Czujemy, że ma on w sobie moc trwania. Im dłużej się wpatrujemy, tym bardziej utwierdzamy się w jego symbolicznym znaczeniu.

         A wspomniane wcześniej ryby? Są monumentalne i naturalistyczne, zazwyczaj dynamiczne, zdarza się jednak, że przepływają spokojnie przez zielonkawe, nieokreślone przestworza. Pełne życia, siły, giętkie, barwne i zaopatrzone w charakteryzujące je szczegóły. Bywa też, że są drapieżne, atakują, pożerają jedne drugich. Wdają się odważnie z walkę ze smukłym, japońskim smokiem. Rozpoznajemy je, jako egzotyczne, a w sytuacji polowania i właściwej temu agresji – okrutne. Ich delikatna stylizacja, wynikająca z tego dekoracyjność i, charakterystyczny dla scytyjskich przedstawień, rys dzikości – przywodzą na myśl znakomitą grafikę japońską o podobnej tematyce.

         (…) Mamy więc przed sobą malarski cykl, który operuje motywami realistycznymi. To weduta i ryby. Ale w ich zestawieniu jest coś abstrakcyjnego – co  wyraża bogactwo przeszłości, a zarazem przenosi nas we współczesność.

 

Na granicy czasu, kultur i żywiołów.

Malarstwo na jedwabiu Joanny Stasiak, fragmenty,

Hanna Strychalska


In the paintings created since 2018, Stasiak combines wonderful fish specimens with a landscape that, on the one hand, reminds us of the South of Europe, and on the other – the exotic landscape of Japan. The painter processes and blurs the boundaries between them (…).
We see distant, even topographic views of the landscape and fragments of seaside towns, often set against the background of rocky hills. Cubified architecture is an organic part of this landscape, it seems ancient and at the same time contemporary, so it becomes universal. Sometimes it resembles the one known from the canvases of 15th-century Italian masters. Complexes of buildings tightly surround the hill or hang picturesquely on the hill. Located on the seashore or in a fancy arc of the bay. They can be interpreted as being extracted from this very landscape and almost at the same time as its other forms, such as water and mountains, encompassed by the space of the sky. Vedutes are composed of a wide range of blues, greens, earthy and brown browns and toned grays. Enhanced with navy blues, cornflowers, dark purples and bottle green. They attract attention with interesting accents of emerald, ocher, yellow and orange, and sandy white. The multitude of frames combines the painterly effect of being saturated with salty moisture, through which wide streaks and flashes of light penetrate. We look at a desolate, frozen and nostalgic view. Observed on a cloudy day or during gently growing twilight, with the last, strong traces of color. We feel that it has the power to last. The longer we stare, the more we become convinced of its symbolic meaning.
And the previously mentioned fish? They are monumental and naturalistic, usually dynamic, but sometimes they flow calmly through greenish, undefined spaces. Full of life, strength, flexible, colorful and equipped with details that characterize them. Sometimes they are also predatory, they attack and devour one another. They bravely engage in a fight with a slender Japanese dragon. We recognize them as exotic, and in the case of hunting and the aggression inherent in it, cruel. Their delicate styling, the resulting decorativeness and the element of wildness typical of Scythian representations – bring to mind excellent Japanese graphics with a similar theme.
(…) So we have before us a painting cycle that uses realistic motifs. It’s veduta and fish. But there is something abstract in their combination – which expresses the richness of the past and at the same time takes us into the present.

On the border of time, cultures and elements.
Painting on silk by Joanna Stasiak, fragments,

Joanna Stasiak (ur. 1965)

Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom uzyskała w 1989 w pracowni prof. J. Kaczmarskiego. W 1991 podyplomowe studia w The Ruskin School of Drawing and Fine Art w Oksfordzie, opiekunem był prof. Stephen Farthing. 1998, wyjazd do Paryża na stypendium Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej. Dwumiesięczny pobyt poświęcony interpretacjom ostatniego obrazu Poussina „Apollo zakochany w Dafne”. Współautorka z J. A. Zielińskim podręczników do szkoły podstawowe i gimnazjum z cyklu „ Świat sztuki”, WSiP. Od 1996 prowadzi autorską Galerię In Spe. W 2002 przygotowała m.in. wystawę, „Gwasze, akwarele, rysunki Andrzeja Wróblewskiego. Inedita”.

Wystawy indywidualne:2022 – Podróż do domu, galeria In Spe, Trękus, 2021 – Internal Landscape: The Artist’s Signature Juniata College Museum of Art, Huntingdon, Pensylwania, Stany Zjednoczone, 2020 -Ryby za oknem, Krypta u Pijarów, Kraków, Morze Wewnętrzne, Galeria Biblioteka UKW, Bydgoszcz 2019 – Miasta ryb, międzynarodowa konferencja Jikihitsu. Sygnatura artysty, Piwnica Artystyczna, Warszawa, Malarstwo na jedwabiu, Puławska Galeria Sztuki “Dom Chemika”, Puławy, 2018 – Magija svile, Koncertna dvorana Vectroslava Lisinskog, Zagrzeb, 2017 – Dimensions of Space – Landscapes on Silk , Setouchi City Museum of Art w Ushimado, Japonia, 2016 Noc Muzeów, 101 Projekt, Warszawa, 2014 – Obrazy na jedwabiu, Galeria APS, Warszawa, 2013 – Odbicia, Dom Praczki, Kielce, Galeria Wspólna, Bydgoszcz, Malarstwo na jedwabiu, Baccalarium UWM, Olsztyn 2011 – Stara Prochownia, Warszawa, Galeria Innowacji, Bydgoszcz, 2010 – From far and close, Gallery POSK, Londyn, Delhi, Jaipur Estate 2, 2009 – Salon Muzyczny, Barczewo, Galeria Rynek, Olsztyn, Galeria Sztuka Babice Nowe, 2008 – International Committee of the Red Cross Genewa, Salon Sztuki 49, Warszawa; 2007 – International Corporate Services, Genewa; Galeria Autorska Jana Kaji i Jacka Solińskiego, Bydgoszcz; 2006 – Instytut Polski, Sofia; Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa; 2005 – Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; Muzeum Regionalne, Radomsko; Galeria Pryzmat, Kraków; 2004 – Galeria Krypta u Pijarów, Kraków; 2003 – Galeria BWA, Olsztyn; 2000 – Galeria Uniwersytecka, Olsztyn; „Wieża Ciśnień”, Konin; Galeria BWA, Gorzów Wielkopolski; 1999 – Galeria DAP, Warszawa; Galeria EL, Elbląg; 1998 – Galeria Krypta u Pijarów, Kraków; KMPK, Warszawa-Żoliborz; Galeria In Spe, Warszawa; 1992 – Mały Salon Galerii Zachęta, Warszawa; 1991 – The Ruskin School of Drawing and Fine Arts, Oksford, Wielka Brytania.

 

Joanna Stasiak (born 1965)
Studies at the Faculty of Fine Arts of the Nicolaus Copernicus University in Toruń. She obtained her diploma in 1989 in the studio of prof. J. Kaczmarski. In 1991, postgraduate studies at The Ruskin School of Drawing and Fine Art in Oxford, supervised by prof. Stephen Farthing. 1998, trip to Paris on a scholarship from the Fund for Assistance to Independent Polish Literature and Science. A two-month stay devoted to the interpretation of Poussin’s last painting “Apollo in Love with Daphne”. Co-author with J. A. Zieliński of textbooks for primary and secondary schools from the “World of Art” series, WSiP. Since 1996, he has run his own In Spe Gallery. In 2002 she prepared, among others: exhibition, “Gouaches, watercolors, drawings by Andrzej Wróblewski. Inedita.”

Solo exhibitions: 2022 – Journey home, In Spe gallery, Trękus, 2021 – Internal Landscape: The Artist’s Signature Juniata College Museum of Art, Huntingdon, Pennsylvania, United States, 2020 – Fish outside the window, The Piarists’ Crypt, Kraków, Inland Sea , Gallery Biblioteka UKW, Bydgoszcz 2019 – Cities of fish, international Jikihitsu conference. Artist’s signature, Piwnica Artystyczna, Warsaw, Painting on silk, Puławy Art Gallery “Dom Chemika”, Puławy, 2018 – Magija svile, Koncertna dvorana Vectroslava Lisinskog, Zagreb, 2017 – Dimensions of Space – Landscapes on Silk, Setouchi City Museum of Art in Ushimado, Japan, 2016 Night of Museums, 101 Projekt, Warsaw, 2014 – Paintings on silk, APS Gallery, Warsaw, 2013 – Reflections, House of the Washerwoman, Kielce, Galeria Wspólna, Bydgoszcz, Painting on silk, Baccalarium UWM, Olsztyn 2011 – Stara Prochownia , Warsaw, Galeria Innowacji, Bydgoszcz, 2010 – From far and close, Gallery POSK, London, Delhi, Jaipur Estate 2, 2009 – Music Salon, Barczewo, Galeria Rynek, Olsztyn, Galeria Sztuka Babice Nowe, 2008 – International Committee of the Red Cross Genewa, Salon Sztuki 49, Warsaw; 2007 – International Corporate Services, Geneva; Author’s Gallery of Jan Kaja and Jacek Soliński, Bydgoszcz; 2006 – Polish Institute, Sofia; Critics’ Gallery Show, Warsaw; 2005 – Municipal Art Gallery, Częstochowa; Regional Museum, Radomsko; Pryzmat Gallery, Kraków; 2004 – Galeria Krypta u Pijarów, Kraków; 2003 – BWA Gallery, Olsztyn; 2000 – University Gallery, Olsztyn; “Water Tower”, Konin; BWA Gallery, Gorzów Wielkopolski; 1999 – DAP Gallery, Warsaw; Galeria EL, Elbląg; 1998 – Galeria Krypta u Pijarów, Kraków; KMPK, Warszawa-Żoliborz; In Spe Gallery, Warsaw; 1992 – Small Salon of the Zachęta Gallery, Warsaw; 1991 – The Ruskin School of Drawing and Fine Arts, Oxford, Great Britain.