bacalarte

centrum kultury

Muttermilch

Aleksandra Batura

do 18.09.2022

Aleksandra Batura

Muttermilch

Na wystawie prezentuję obrazy z pogranicza abstrakcji, inspirowane percepcją dziecka oraz pejzaże, które realnie nie istnieją, ale są zlepkiem fragmentów miejsc z pamięci i z wyobraźni, wspomnieniem stanu pomiędzy jawą a snem. Jest to strefa pierwotnej tożsamości- podstawy, tego co ukryte, tego co pod spodem, u korzeni.

Na początku jest mleko matki, które jest wszystkim: ukojeniem, bezpieczeństwem, ciepłem, niewinnością, sytością, miłością, usypianiem, budzeniem się, pierwszym wspomnieniem, największą tęsknotą, żądzą i spełnieniem. W mleku matki granice snu i jawy roztapiają się. Nie jest ono ani ciepłe, ani zimne. Jest dobrze, kiedy jest. Kiedy go nie ma- nie ma nic oprócz przerażenia, głodu i strasznej, bezdennej pustki.

Kiedy byłam małym dzieckiem, zdawało mi się, że słyszę jak obraca się kula ziemska. Zamykałam oczy i kręciło mi się w głowie, jakbym czuła ten ruch. Dzieci żyją jakby we mgle. Dzieciństwo nie jest ani łatwe, ani bezpieczne. Pełne jest poczucia niepewności, niezrozumienia, osamotnienia
w świecie dorosłych. Skale i odległości jeszcze nie dają się łatwo interpretować.

Dziecko patrzy nieuprzedzonym okiem. Obrazy nie mają hierarchii.

Jednym z najważniejszych doświadczeń mojego dzieciństwa była chwila, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam stado gęsi. Białe w słońcu. Chyba nic tak nieskończenie bardzo mnie nie zachwyciło, ani wcześniej ani potem. W człowieku, gdzieś głęboko, jest tęsknota za niewinnością i świadomość jej nieodwracalnej utraty. Cierpimy z powodu niepewności, słabości, trosk, wielu niezaspokojonych głodów, braków, wymogów życia, którym musimy sprostać. Dziecko, zanim jeszcze nie jest świadome własnej odrębności, pijąc mleko, samo jest piciem mleka. Doznania przekładają się na obrazy, wyobrażenia mieszają się z doznaniami.

Patrząc na obraz- w szerokim znaczeniu tego słowa (pejzaż w naturze, morze, deszcz w parku, szumiące drzewa, odbicie słońca…) człowiek dorosły traci czasem poczucie odrębności i przez chwilę sam staje się obrazem, staje się dzieckiem- doświadcza ukojenia.

The exhibition is composed of images which live on the verge of abstraction, refer to a child’s perception. These images exist as a memory, remnants of a state between wakefulness and sleep. There are also the landscapes which are not material, but they merge fragments and places taken from memory and imagination. They refer to the space of the original identity. They relate to what is hidden, what’s underneath, what’s at the root.

In the beginning there is mother’s milk, which is everything: relief, security, warmth, innocence, satiety, love, falling asleep, awakening, first memory, the greatest longing, desire, intimacy and fulfillment. In mother’s milk the boundaries of sleep and wakefulness dissolve. It is neither warm nor cold. A baby feels safe and secure when the mother’s breast milk supply is there. But once it’s cut, there is nothing but worry and terror, hunger and pain, emptiness and unknown.

When I was a child, I thought I heard how the earth spins. I’d closed my eyes and felt dizzy and lightheaded, as if I could feel the movement.


The children remain as if in the fog. Childhood is neither easy nor safe, filled with insecurity, misunderstanding and loneliness. Lengths and distances are not yet easy to interpret or not easy or to measure. The child pays attention to a specific image and object, tries to find out how they move, through the fragmentary interpretation tries to find out how the world works. What the child sees and how they see it isn’t yet burdened with adult experience.

One of the most memorable experiences of my childhood was the moment when for the first time in my life I saw flocks of geese. White creatures in the sun. Nothing impressed me so much, either before or after. There is a longing for innocence in every human and the awareness and regret of its irreversible loss. We suffer from insecurity, weakness, anxiety, many unsatisfied hungers. Even before a child is aware of its own individuality, consuming milk turns them into desire to drink. The child becomes the need they are driven by. The experience translates into the images. The images mingle with sensations.

Looking at a picture – in the broad sense of the word (Landscape, the sea, the rain in a park, rustling trees, reflection of the sun…) it happens an adult loses the sense of independence and for
a moment, becomes an image himself, becomes a child, experiences relief.

Aleksandra Batura

Aleksandra Batura mieszka i pracuje w Warszawie. Studia na wydziale malarstwa rozpoczęła w Gdańsku, a ukończyła na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie obroną pracy doktorskiej w 2015 roku, w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka. Studiowała też w Portugalii, na Wydziale Sztuk Pięknych Universidade do Porto pod kierunkiem prof. Francisco Laranjo.

Laureatka konkursu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2010 roku. Realizowała projekty artystyczne we współpracy z Uniwersytetem w Maceracie i Centro Sociale eXSnia w Rzymie. 

Reprezentowała Polskę na Międzynarodowym Sympozjum Sztuki pod patronatem Ministerstwa Kultury w Jordanii

Zajmuje się malarstwem sztalugowym, ma kilka realizacji wideo, eksperymentuje z technikami malarskimi i rysunkowymi. Projektowała i zrealizowała wielkopowierzchniowe murale.

Prace Aleksandry pozostają w wielu kolekcjach krajowych i zagranicznych.

 

Aleksandra Batura

Aleksandra Batura is a Warsaw based artist. She earned a Doctor of Fine Arts degree from  the Academy of Fine Arts in Cracow. She studied at the Faculty of Painting in Gdansk and Cracow Academy of Fine Arts and at the Porto University.

In 2010 Aleksandra received a scholarship from the Polish Ministry of Culture and the Italian Ministry of Foreign Affairs. She accomplished several artistic assignments at the Academy of Art in Macerata and at Centro Sociale eXSnia in Rome.

She represented Poland at the International Art Symposium under the patronage of the Ministry of Culture in Jordan.

Aleksandra does easel painting. She has undertaken numerous video projects, experimented with painting and drawing techniques as well as designed and completed several mural paintings.

Her work can be found in many national and international collections.

 

Finisaż wystawy “Muttermilch” | Aleksandra Batura w Bacalarte

16.09.2022

Opening of the exhibition

 

29.07.2022

Plakat

Artworks

Aleksandra Batura